Kategorie
Bez kategorii

Kraków

Sending
User Review
5 (1 vote)

Jak zdobyć licencję taxi w Krakowie? Uczestnik mchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.

Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące mchem lub
uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi. Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu.

Art. 6. 1. Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub
innej osobie znajdującej się na drodze:
1) policjant
2) żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia:
3) funkcjonariusz Straży Granicznej w strefie nadgranicznej
3a) inspektor Inspekcji Transportu Drogowego
3b) umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funkcjonariusz
celny
3c) strażnik gminny (miejski)
4) pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym
5) pracownik zarządu drogi lub inna osoba wykonująca roboty na
drodze na zlecenie lub za zgodą zarządu drogi
6) osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię,
w wyznaczonym miejscu
7) kierujący autobusem szkolnym W miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci.