Kategorie
Bez kategorii

Łódź

Sending
User Review
5 (1 vote)

Jak zdobyć licencję taxi w Łodzi. Do uzyskania licencji potrzebujesz założyć działalność gospodarczą i złożyć wniosek o udzielenie licencji. Aktualne przepisy określają również wymagania co do samochodu. Powinieneś posiadać oznakowanie taxi, kasotaksometr, przegląd auta na taxi, badania psychobiologiczne i zaświadczenie o niekaralności.Alternatywnym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy z tzw. partnerem i wynajęcie przygotowanego samochodu pod taxi. Dzięki temu większość procedur i obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przestaje Ciebie dotyczyć. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 4 pkt 2, powinny być łatwo rozpoznawalne i widoczne z dostatecznej odległości, zarówno w dzień, jak i w nocy.

Przepis ust. 2 w zakresie łatwej rozpoznawalności:
1) dotyczy osoby wymienionej w ust. 1 pkt 1 tylko poza obszarem
zabudowanym.

2) nie dotyczy kierującego autobusem szkolnym, jeżeli sygnał do
zatrzymania innych pojazdów dawany jest przez tę osobę bez
wychodzenia z odpowiednio oznaczonego pojazdu.

 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu
  z ministrem właściwym do spraw transportu, uwzględniając potrzebę
  zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w trakcie kierowania ruchem drogowym oraz sprawnego wykonywania czynności w tym zakresie:
  1) określi, w drodze rozporządzenia, organizację i sposób kierowania ruchem drogowym
  2) może upoważnić, w drodze rozporządzenia, inne osoby do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, oraz określić okoliczności, szczegółowe warunki i sposób wykonywania tych czynności.
  Art. 7. 1. Znaki i sygnały drogowe wyrażają ostrzeżenia, zakazy,
  nakazy lub informacje.
 2. Minister właściwy do spraw transportu i minister właściwy do
  spraw Wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, uwzględniając w szczególności konieczność dostosowania sygnałów drogowych do postanowień umów międzynarodowych, określi, w drodze rozporządzenia, znaki i sygnały obowiązujące
 3. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, uwzględniając konieczność
  zapewnienia czytelności i zrozumiałości znaków i sygnałów drogowych dla uczestników ruchu drogowego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także Warunki ich umieszczania na drogach.