Kategorie
Bez kategorii

Warszawa

Sending
User Review
5 (1 vote)

Jak zdobyć licencję taxi w Warszawie? Zasady ogólne ruchu drogowego. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.

 1. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osoby znajdującej się
  w pobliżu drogi, jeżeli jej zachowanie mogłoby pociągnąć za sobą
  skutki, o których mowa w tym przepisie.
 2. Jeżeli uczestnik ruchu lub inna osoba spowodowała jednak zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest obowiązana przedsięwziąć niezbędne środki w celu niezwłocznego usunięcia zagrożenia, a gdyby nie mogła tego uczynić, powinna o zagrożeniu uprzedzić innych uczestników ruchu.
  Art. 4. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają
  prawo liczyć, że uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów
  ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania.